Artikel 1: Definities

 1. Jan Schoffelmeijer: De heer Jan Schoffelmeijer, handelend onder de naam Ontwerpstudio Jan Schoffelmeijer : de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudend te (9644 TA) Veendam aan de Ommelanderwijk 15.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon voor wiens rekening het kunstwerk wordt verwezenlijkt en welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst ter zake de levering van (beeldende) kunstwerken tussen Jan Schoffelmeijer en Opdrachtgever.
 4. Partijen: De partijen die betrokken zijn bij de overeenkomst; de opdrachtgever, Jan Schoffelmeijer en eventuele derden.
 5. Tarieven: Het op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst met Jan Schoffelmeijer geldende prijzen voor dienstverlening en verkoop.
 6. Kosten: De geldende kosten voor de met Opdrachtgever overeengekomen kunstwerken.
 7. De duur van de Overeenkomst: De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Jan Schoffelmeijer en Opdrachtgever uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Ontwerpstudio Jan Schoffelmeijer (hierna: Jan Schoffelmeijer) gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten vallend.
 2. Algemene Voorwaarden die de Opdrachtgever hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Jan Schoffelmeijer is ingestemd.
 3. Jan Schoffelmeijer valt onder het geldend Nederlands recht. Opdrachtgever gaat akkoord met de toepasselijkheid van dit Nederlandse recht.
 4. Indien een of meerdere van de hier gestelde voorwaarden door het geldend Nederlands recht nietig zijn of vernietigd kunnen worden, komt hiervoor het aanvullend Nederlands recht voor in de plaats.
 5. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst van en met Jan Schoffelmeijer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 6. Jan Schoffelmeijer is gerechtigd de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3: Algemene bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en prijsopgaven van Jan Schoffelmeijer, alsmede op de door Jan Schoffelmeijer met Opdrachtgever gesloten en te sluiten Overeenkomst.
 2. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Jan Schoffelmeijer en Opdrachtgever en tussen de door Jan Schoffelmeijer inschakelde derde(n) en Opdrachtgever, tenzij anders bepaald en inachtneming van lid 2 van dit artikel.
 4. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst.
 5. Voor zover één of meer artikelen of onderdelen van deze artikelen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden blijken te zijn, blijven de overige artikelen en onderdelen van artikelen onverkort van kracht.
 6. De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Indien Jan Schoffelmeijer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Jan Schoffelmeijer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4: Offertes en aanbiedingen

 1. Het aanvragen van een offerte of prijsopgave is geheel vrijblijvend en leidt dus niet tot kosten of contracten.
 2. Een offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldig voor de duur van twee (2) weken na verzending.
 3. Er hoeft geen bedrag van te voren betaald te worden bij akkoord gaan met de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Jan Schoffelmeijer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Jan Schoffelmeijer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 6. Bij akkoord gaan met de offerte zal een contract worden voorgelegd met daarin de besproken werkzaamheden.

Artikel 5: Contracten

 1. De werkzaamheden beperken zich tot de oplevering van hetgeen in het contract staat.
 2. Eventueel meerwerk dient in overleg te gebeuren. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, deze zullen echter tijdig overlegd worden.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 4. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere (beeldende) kunstenaars wenst te verstrekken, dient hij/zij Jan Schoffelmeijer hiervan, onder vermelding van de namen van de andere (beeldende) kunstenaars, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere (beeldende) kunstenaars heeft verstrekt, dient hij / zij mee te delen welke (beeldende) kunstenaars dit zijn.
 5. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Contractduur

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Jan Schoffelmeijer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7: Inhoud en uitvoering van de Overeenkomst

 1. De inhoud en de aard van de overeenkomst zijn gedefinieerd in het contract.
 2. Jan Schoffelmeijer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jan Schoffelmeijer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jan Schoffelmeijer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jan Schoffelmeijer worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jan Schoffelmeijer zijn verstrekt, heeft Jan Schoffelmeijer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Jan Schoffelmeijer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jan Schoffelmeijer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Jan Schoffelmeijer kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Jan Schoffelmeijer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8: Wijzigen van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jan Schoffelmeijer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Jan Schoffelmeijer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Jan Schoffelmeijer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Jan Schoffelmeijer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Jan Schoffelmeijer kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Opzegging en verlenging van de Overeenkomst

 1. Jan Schoffelmeijer en Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Tussentijdse opzegging is alleen schriftelijk mogelijk tegen de eerste van de maand inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds opgezegd wordt door Opdrachtgever, heeft Jan Schoffelmeijer recht op een compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Jan Schoffelmeijer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Jan Schoffelmeijer, zal deze in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van werkzaamheden voor Jan Schoffelmeijer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Indien er een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dient de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jan Schoffelmeijer uiterlijk twee (2) maanden voor het einde van de lopende Overeenkomst verlengd te worden. Jan Schoffelmeijer behoudt zich het recht voor om niet tot verlenging van de Overeenkomst over te gaan.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 1. Jan Schoffelmeijer is in ieder geval op grond van de volgende omstandigheden, maar daartoe niet beperkt, bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Jan Schoffelmeijer bevoegd de Overeenkomst per direct te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jan Schoffelmeijer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Jan Schoffelmeijer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Jan Schoffelmeijer zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 4. In de hierboven genoemde gevallen is Jan Schoffelmeijer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Jan Schoffelmeijer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Overmacht

 1. Jan Schoffelmeijer en Opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jan Schoffelmeijer of Opdrachtgever niet in staat is de verplichting na te komen.
 3. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Jan Schoffelmeijer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jan Schoffelmeijer niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Jan Schoffelmeijer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Jan Schoffelmeijer gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Indien Jan Schoffelmeijer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Jan Schoffelmeijer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jan Schoffelmeijer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Jan Schoffelmeijer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jan Schoffelmeijer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Jan Schoffelmeijer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Jan Schoffelmeijer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jan Schoffelmeijer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Jan Schoffelmeijer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Jan Schoffelmeijer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Jan Schoffelmeijer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jan Schoffelmeijer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13: Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Jan Schoffelmeijer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Jan Schoffelmeijer toerekenbaar is. Indien Jan Schoffelmeijer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Jan Schoffelmeijer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Jan Schoffelmeijer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jan Schoffelmeijer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14: Werk- en openingstijden

 1. De werk- en openingstijden van Jan Schoffelmeijer zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Tijdens de (school)vakanties kunnen er door Jan Schoffelmeijer gewijzigde werk- en openingstijden gehanteerd worden.
 2. Jan Schoffelmeijer kan zijn overeengekomen met Opdrachtgever om in het weekend (zaterdag en zondag) of feestdagen aan het werk te gaan. Hiervoor wordt, zoals vermeld in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, een tarief van 150% gehanteerd.
 3. Bij verhindering van een afspraak tussen Opdrachtgever en Jan Schoffelmeijer dient er tenminste vierentwintig (24) uur van te voren afgezegd te worden.
 4. Afzegging op werkdagen dient door Opdrachtgever, bij voorkeur tussen 12.00 en 13.00, telefonisch te worden doorgegeven aan Jan Schoffelmeijer op telefoonnummer 06-25516306, middels het e-mailadres of contactformulier.
 5. Afzegging in het weekeinde dient bij voorkeur te geschieden middels het e-mailadres of via het contactformulier.
 6. Indien niet of niet tijdig wordt afgezegd, zullen de (on)kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 15: Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Jan Schoffelmeijer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 3. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel van deze voorwaarden behoudt Jan Schoffelmeijer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 5. Alle door Jan Schoffelmeijer verstrekte stukken, (beeldende) kunst zoals schilderijen, beelden, grafkisten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Jan Schoffelmeijer worden gewijzigd van originele, opgeleverde staat, verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 6. Jan Schoffelmeijer behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud aan Opdrachtgever verstrekte zaken

 1. Indien Jan Schoffelmeijer aan Opdrachtgever zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden deze binnen zeven (7) kalenderdagen na het verzoek van Jan Schoffelmeijer hiertoe, of zeven (7) dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder artikel 15 lid 3 genoemde verplichting, heeft Jan Schoffelmeijer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17: Gebreken; klachttermijnen en geschillen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Jan Schoffelmeijer.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Jan Schoffelmeijer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 18: Geschillen

 1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de in het artikel 2 omschreven Overeenkomsten, waaronder begrepen de uitvoering van zulke Overeenkomsten ongeacht, of één, of beide partijen een geschil aanwezig acht, zullen, indien deze behoren tot de bevoegdheid van een Rechtbank, worden beslecht door de Rechtbank te Groningen.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil, zoals in lid 1 van dit artikel beschreven, in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19: Betaling

 1. Opdrachtgever is aan Jan Schoffelmeijer de tarieven verschuldigd zoals geldend tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 20 kan hierbij bepalend zijn; op deze tarieven is geen BTW van toepassing. De tarieven voor (beeldende) kunstwerken zijn gebaseerd op het huidige, lopende jaar. Hiertoe wordt per opdracht of een ander te bepalen periode, uitdrukkelijk overeengekomen in de Overeenkomst, een bedrag in rekening gebracht.
 2. Jan Schoffelmeijer is gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal van de wijziging Contractant minimaal twee (2) maanden van te voren schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen.
 3. De betaling dient te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. Bankafschriften van Jan Schoffelmeijer dienen hierbij als betalingsbewijs.
 4. De factuur wordt, tenzij anders overeengekomen, per e-mail verzonden.
 5. Bezwaren tegen het in rekening gebrachte bedrag dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum aan Jan Schoffelmeijer kenbaar gemaakt te worden, tenzij Opdrachtgever de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Bij een eventuele herinnering aan de factuur, worden door Jan Schoffelmeijer administratiekosten, ad €15,00, in rekening gebracht.
 6. Jan Schoffelmeijer is altijd gerechtigd om Opdrachtgever te verzoeken om bij het sluiten van de Overeenkomst zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Jan Schoffelmeijer is dan gerechtigd om eventuele andere opdrachten van Opdrachtgever bij Jan Schoffelmeijer op te schorten of te laten ontbinden.
 8. Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% per maand ingaande na verloop van de overeengekomen betalingstermijn, waarbij een gedeelte van een maand als één maand telt.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 10. In de gevallen als omschreven in lid 9 van dit artikel is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van €200,00.

Artikel 20: Tarieven & Urgentie

 1. Voor een overeenkomst met Ontwerpstudio Jan Schoffelmeijer gelden de volgende voorwaarden voor tarieven:

 2. De tarieven van alle projecten van Ontwerpstudio Jan Schoffelmeijer, zijn gebaseerd op ‘projectwaarde’. De overeenkomst geldt pas wanneer een contract getekend is, of de eerste aanbetaling binnen is. Normaal gesproken geldt daarom geen uurtarief, tenzij dit anders is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever een overeenkomst urgent acht, een opdracht die met spoed uitgevoerd dient te worden, dan is Jan Schoffelmeijer gerechtigd om extra kosten te berekenen. Deze extra kosten worden per uur berekend.
 4. Een overeenkomst is urgent wanneer Opdrachtgever aan Jan Schoffelmeijer aangeeft de opdracht met spoed af te ronden en toestemming geeft op zater-, zon- , feest- of andere dagen dan overeengekomen aan de overeenkomst te werken.
 5. De tarieven die gelden in urgente periodes zijn 150% van een ‘normale’, niet urgente periode.
 6. Overeenkomsten die voldoen aan punt 3 dienen te allen tijde schriftelijk opgemaakt te worden of per e-mail bevestigd te worden.
 7. Jan Schoffelmeijer is gerechtigd een dergelijke opdracht van Opdrachtgever te weigeren. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
 8. Het uurtarief dat geldt in een urgente periode is per 30 oktober 2010 vastgesteld op € 60 (excl. BTW).

Artikel 21: Portfolio

 1. Jan Schoffelmeijer en Opdrachtgever mogen de overeenkomst voor hun portfolio of andere doeleinden voor promotie gebruiken, tenzij Jan Schoffelmeijer of Opdrachtgever zich uitdrukkelijk en schriftelijk verzet tegen dit doeleinde.
 2. Indien er geen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt tegen lid 1 van dit artikel, kan in alle redelijkheid worden aangenomen dat lid 1 van dit artikel geldt.

Artikel 22: Slotbepaling

Voor wat betreft de inhoud, uitleg en betekenis van de onderhavige Algemene Voorwaarden strekken uitsluitend de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld in de Nederlandse taal tot bewijs van hetgeen tussen partijen op grond van de Algemene Voorwaarden geldt. Op diens verzoek krijgt Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden in de Nederlandse taal toegestuurd.